Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa procedurę oraz zasady składania przez Klienta, przyjmowania przez Sklep internetowy IJEM.PL oraz zawierania przez Strony Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość poprzez Sklep internetowy.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną oferowanych Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Właścicielem Sklepu internetowego jest: IJEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, posiadająca NIP: 5272819828 oraz REGON 3682176 oraz następujące dane kontaktowe: tel. +48 32 723 13 91, e-mail: kontakt@ijem.pl
4. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedającego z Klientem, a zawarcie takiej umowy stanowi oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.
5. Regulamin określa w szczególności: procedurę rejestracji skutkującą założeniem Konta w Sklepie internetowym oraz zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży w Sklepie.
6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w serwisie Sklepu internetowego pod adresem https://www.ijem.pl/regulamin
7. Klient upoważniony jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, pobierania go w postaci elektronicznej oraz drukowania. Wszystkie wymienione czynności podejmowane są nieodpłatnie.

§2 Definicje

Cena – umieszczona przy opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich (PLN) kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług, stanowiąca świadczenie Klienta w zamian za nabycie Towaru;
Dane osobowe – zestaw podanych przez Klienta danych noszących charakter osobowy, przetwarzanych przez Sprzedawcę celem realizacji złożonego prze Klienta zamówienia;

Faktura elektroniczna - faktura w formie elektronicznej, wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie lub zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym lub posługuje się założonym w wyniku rejestracji Kontem. Za Klienta uważa się także osobę która ukończyła 13. rok życia nie mając jednocześnie ukończonego 18. roku życia, po wyrażaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego, bądź opiekuna prawnego na złożenie Zamówienia w Sklepie, zawarcie Umowy Sprzedaży, bądź posługiwanie się założonym w wyniku rejestracji Kontem;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową (definicja z art. 221 Kodeksu cywilnego);
Konto – tworzone w procesie rejestracji indywidualne konto Klienta, służące dla celów składania Zamówień oraz zawierania umów;
Koszyk – formularz elektroniczny udostępniany przez Sprzedającego w Sklepie internetowym służący do wyboru oraz nabycia przez Klienta Towaru;
Kwota zamówienia – Cena zamówionego przez Klienta Towaru powiększona o koszty jego
dostawy; Przedstawienie produktów do obioru- doręczenie przez Przewoźnika zamówionych towarów na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia;

Regulamin – regulamin zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu zapisów art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204; t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) Sklep – serwis internetowy dedykowany dla składania przez Klientów Zamówień oraz zawierania w ten sposób Umów Sprzedaży dostępny w sieci Internet pod adresem http;//www.ijem.pl;
Sprzedający – IJEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00844) przy ul. Grzybowskiej 87, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694069, posiadający NIP 5272819828 oraz REGON 3682176;

Strona – Klient oraz Sprzedający;
Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Ustawa konsumencka – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, t. j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. ,poz. 2135).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204; t. j. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.);

Zamówienie – składane przez Klienta oświadczenie woli, którego przedmiotem jest chęć nabycia Towaru w Sklepie, przy jednoczesnej akceptacji opisu Towaru, a także jego Ceny.

§ 3 Zamówienie

1. Informacje o Towarze podane w Sklepie internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem ich opisu ceny, właściwości chemicznych oraz fizycznych, parametrów technicznych oraz cech użytkowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w zgodzie z treścią art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym rozumie się złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty nabycia Towaru stanowiącego przedmiot Zamówienia.
3. Dla zrealizowania Zamówienia oraz dojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami, rejestracja Klienta w Sklepie internetowym nie jest wymagana.
2. Cechy towaru, a w szczególności: jego cena, właściwości chemiczne oraz fizyczne, parametry techniczne, a także cechy użytkowe wskazane w opisie towaru są dla Stron wiążące.
3. Proces składania zamówienia rozpoczyna się poprzez wybór przez Klienta konkretnego Towaru oferowanego w Sklepie internetowym oraz zastosowania polecenia „Do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie internetowym. Celem poprawnej realizacji zamówienia, Klient wypełnia formularz zamówienia.
4. Dla poprawnego złożenia zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta niezbędne jest dokonanie przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także podanie przez niego następujących danych: imię i nazwisko lub firma Klienta, adres, a także adres dostawy jeśli jest odmienny, numer telefonu, adres e-mail, dane do faktury (jeżeli ma być Klientowi wystawiona). Podane w powyższy sposób dane uznaje się za prawidłowe, a Sprzedawca uprawniony jest do przyjęcia ich zgodności z prawdą.
5. Zamówienie może być składane także telefonicznie przy użyciu przez Klienta numeru telefonu wskazanego na stronie internetowej Sklepu.
6. Podczas składania przez Klienta Zamówienia telefonicznie, pracownik Sprzedającego informuje Klienta podczas trwania połączenia o łącznej Cenie wybranych przez niego Towarów, o koszcie ich dostawy oraz łącznej wynikającej z powyższych Kwocie zamówienia. Pracownik Sprzedającego informuje także Klienta o wszelkich dodatkowych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia telefonicznie. Paragraf 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7. Fakt złożenia Zamówienia telefonicznie nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych opłat telekomunikacyjnych naliczanych przez Sprzedającego, a koszt połączenia zgodny jest z posiadaną przez Klienta taryfą.
8. Za moment złożenia zamówienia uznaje się chwilę posłużenia się przez Klienta poleceniem „Zamawiam i płacę” w Sklepie internetowym, bądź akceptacji przez Klienta podczas trwania połączenie telefonicznego składników Zamówienia, Ceny oraz Kwoty zamówienia podsumowanych przez pracownika Sprzedającego.
9. Przy złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje informację o kosztach wybranego przez niego sposobu dostawy zamówionego Towaru. Kwota ta, zawierająca podatek od towarów i usług, jest doliczana do Ceny oraz stanowi wraz z nią Kwotę zamówienia, do pokrycia której zobowiązany jest Klient.
10. Sprzedający realizuje dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Sprzedający wysyła na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz stanowi moment zawarcia przez Strony Umowy sprzedaży. Niniejszy zapis podlega stosownej modyfikacji w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia telefonicznie, w szczególności gdy nie podaje on przy składaniu Zamówienia adresu e-mail.
11. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 13 zawiera informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, informację o prawie odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru, formie oraz procedurze korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji, Kwocie zamówienia oraz terminie, w jakim zamówiony towar ma zostać dostarczony.
12. O każdorazowej zmianie statusu złożonego Zamówienia, Klient informowany jest drogą mailową na wskazany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji adres e-mail.

13. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją otrzymania faktury w formie elektronicznej przez klienta na wskazany przez niego adres email w formularzu zamówienia.

§4 Płatności

1. Na Kliencie ciąży obowiązek zapłaty całości Kwoty zamówienia w terminie 14 dni od dnia Zawarcia przez Strony umowy.
2. Sprzedający honoruje następujące formy płatności Kwoty zamówienia:
- płatność kartą płatniczą wydawaną do rachunku bankowego (karta debetowa);
- płatność kartą płatniczą, dla której przyznany został limit kredytowy przez jej wydawcę (karta
kredytowa);
- płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na stronie internetowej Sklepu, a także w treści wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sklep internetowy;
- płatność za pośrednictwem operatora płatności – serwisu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/); Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

- płatności gotówkowej za pobraniem.
3. Sprzedający nie dopuszcza możliwość zakupu ratalnego.
4. Chwila uzyskania potwierdzenia dokonania płatności na rzecz Sprzedającego od Operatora płatności uważana jest za moment, w którym płatność została przez Sprzedającego otrzymana.
5. Sprzedający nie dopuszcza możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedającego,
6. Na zgłoszone w toku składania Zamówienia żądanie Klienta, Sprzedający wystawi dokument księgowy w postaci faktury VAT, zawierający informacje o przedmiocie Zamówienia, adresie dostawy, Cenie zamówionych Towarów, Kwocie zamówienia oraz wybranym przez Klienta sposobie płatności.
7. W sytuacji, w której Zamówienie złożył Klienta nie działający w charakterze Konsumenta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do anulowania złożonego Zamówienia w następujących przypadkach: - wybraną formę płatności za dostawę stanowił przelew na rachunek bankowy Sprzedającego, a Kwota zamówienia nie została przez Sprzedającego otrzymana w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego; - wybraną formę odbioru zamówienia stanowił odbiór osobisty, a Klient nie dokonał odbioru w terminie 14 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego.

§5 Dostawa

1. Przedmiot złożonego Zamówienia jest dostarczany Klientowi przez przewoźnika pod adresem podanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Przesyłka podlega ubezpieczeniu, obejmującemu odpowiedzialność finansową za uszkodzenie, uszczerbek, zniszczenie, bądź utratę przedmiotu dostawy.
2. Dostawa realizowana jest zwyczajowo w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia przez Sprzedającego złożonego Zamówienia na Towar oznaczony w Sklepie internetowym jako „dostępny”. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć tak oznaczony Towar w terminie do 7 dni roboczych.
3. Dostawa produktów mrożonych odbywa się w asyście suchego lodu zapewniającego zachowanie odpowiedniej temperatury przez 48 godzin od wysyłki z magazynu Sprzedającego.
4. Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki przedstawionej mu do odbioru w ciągu 48 godzin od wysyłki zamówionych produktów z magazynu Sprzedającego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie się zamówionych produktów w sytuacji, w której towar nie zostanie odebrany przez Klienta w terminie określonym w ust. 5, jeżeli niedoręczenie towaru związane jest:
a) nieobecnością Klienta w miejscu dostarczenia produktów lub
b) nieuzasadnioną odmową przyjęcia Zamówienia.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie się zamówionych produktów, w szczególności związanych z niewłaściwym używaniem suchego lodu, w razie samodzielnego odbioru towaru przez Kupującego lub osób działających w jego imieniu (np. wynajętego przez Klienta przewoźnika).

§6 Wadliwy transport

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta podczas odbioru, uszkodzenia tak przedmiotu transportu jak i jego opakowania, należy niezwłocznie dokonać spisania protokołu szkodowego. Obowiązkiem posiadania formularza protokołu szkodowego obarczony jest przewoźnik.
2. Protokół szkodowy winien w jak najszerszym zakresie oddawać rzeczywiste uszkodzenia Towaru bądź jego opakowania wraz z dokładnym wskazaniem na ich zakres oraz stan przedmiotu Zamówienia.
3. Klient nie posiadający statusu Konsumenta winien jeszcze w obecności przewoźnika zbadać Towar na okoliczność powstania jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie transportu jak również zaistnienia innych wad fizycznych, bądź prawnych przedmiotu Zamówienia.
4. Klientowi, o którym mowa w ust. 3 przysługuje 3-dniowy, liczony od dnia odbioru Towaru, termin na zbadanie go pod kątem występowania wad jawnych, które notyfikowane winny być Sprzedającemu w terminie 3 dni od ich wykrycia.
5. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę wyrządzoną Klientowi, o którym mowa w ust. 3, w związku z realizacją Zamówienia ogranicza się do wartości rzeczywiście powstałej szkody, bez uwzględniania utraconych korzyści.

§7 Odstąpienie od umowy

1. W zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w związku z tym, że jej przedmiotem Zamówienia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia (art. 38 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).

§8 Rękojmia za wady

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym pozbawione są wad fizycznych oraz prawnych.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych, bądź prawnych Towaru, Sprzedający ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Konsumenta. Odpowiedzialność taka nie aktualizuje się względem innych podmiotów.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Konsument ma także prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady.
6. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Konsument ma również prawo do żądania, wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy prawo do żądania usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwie albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedającego o wadzie Towaru drogą mailową na adres e-mail kontakt@ijem.p lub też korespondencyjnie na adres Sprzedającego tj. Warszawa (00-844), ul. Grzybowska 87.
9. Sprzedający udzieli odpowiedzi Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przesyłając treść odpowiedzi na wskazany przez Konsumenta adres do korespondencji. W braku odpowiedzi Sprzedającego, uważa się, iż uznał on roszczenie Konsumenta za zasadne.
10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodność z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenie do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego tj. Warszawa (00-844), ul. Grzybowska
87. Zapłaconą przez Konsumenta Kwotę zamówienia Sprzedający przeleje na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez Strony innych form zwrotu Kwoty zamówienia.

12. Koszty dokonanej wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. Przysługujące Konsumentowi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. W powyższych terminach, Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
15. W terminach określonych w § 6 ust. 13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu Ceny z powodu wady fizycznej Towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
17. Przepis ust. 16 stosuje się do postępowania mediacyjnego odpowiednio, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru stosuje się powyższe zapisy odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że bieg terminu, o którym mowa ust. 14 rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwo osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
19. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§9 Rejestracja oraz korzystanie z serwisu

1. Rejestracja nie stanowi warunku dla skutecznego składania Zamówień w Sklepie internetowym i jako taka jest dobrowolna, a dla jej dokonania niezbędne jest wypełnienie udostępnionego na stronie internetowej Sklepu formularza rejestracyjnego.
2. Dla dokonania skutecznej rejestracji, podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu jest obowiązkowe.
3. W przypadku podania przez Klienta podczas procedury rejestracji nieprawdziwych danych, bądź dopuszczenia się przez niego naruszenia prawa, w tym naruszenia praw lub dóbr osobistych przysługujących osobie trzeciej, Sprzedający jest uprawniony do modyfikacji, ograniczenia, a nawet pozbawienia Klienta prawa do korzystania z serwisu Sklepu internetowego. Tak podjęta decyzja, może być przez Sprzedającego zmieniona, bądź cofnięta w każdy czasie.
4. Do obowiązków Klienta w trakcie korzystania z serwisu Sklepu internetowego należy przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa oraz przepisów Regulaminu oraz korzystanie z serwisu w sposób zgodny z przeznaczeniem serwisu oraz nie niosący ze sobą negatywnego wpływu tak na funkcjonowanie serwisu jak również na innych jego użytkowników.

5. Sprzedający podjął stosowne środki informatyczne oraz techniczne niezbędne dla zagwarantowania wymaganego potrzebami sprawnego funkcjonowania serwisu oraz zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa jego użytkowników.

§10 Dane osobowe

1. IJEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-844 przy ul.Grzybowskiej 87 jest administratorem bazy danych osobowych, gromadzonych w oparciu o informacje przekazywane dobrowolnie przez Klientów, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w toku rejestracji w Sklepie, bądź składania formularza zamówienia, a także w trakcie korzystania z serwisu internetowego Sklepu.

3. Administrator gromadzi dane wyłącznie dla celów prowadzenia Kont Klientów, realizacji Zamówień oraz zawierania z Klientem Umów Sprzedaży. W zgodzie z powyższym, administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych Klienta kurierowi celem umożliwienia dostarczenia Klientowi stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży Towaru.
4. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikowania zgromadzonych przez administratora danych osobowych. Na żądanie Klienta, konkretnie wskazane przez Klienta dane mogą także zostać z prowadzonej bazy danych usunięte.

§11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w serwisie internetowym www.ijem.pl
3. Regulamin może być przez Sprzedawcę zmieniany celem rozszerzenia, ograniczenia, bądź też wprowadzenia zmian w funkcjonalności Sklepu.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia notyfikacji zmiany oraz udostępnienia tekstu jednolitego Regulaminu w serwisie internetowym www.ijem.pl
5. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie notyfikowanych przez Sprzedawcę zmian w treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w treści sprzed dokonanych zmian.
6. Dla możliwości zastosowania postanowień zmienionego Regulaminu do stosunków umownych z Klientem posługującym się uzyskanym w wyniku uprzedniej rejestracji Kontem, niezbędne jest wyrażenie przez takiego Klienta zgody na nową treść nadaną postanowieniom Regulaminu.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6, Klient nabywa prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Klient oświadcza, że jest świadomy dostarczania Zamówienia przez Sprzedawcę przy użyciu suchego lodu i zdaje sobie sprawę z konsekwencji jego nieprawidłowego używania.
9. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, w tym za szkody poniesione przez Kupującego lub inne osoby działające w imieniu lub na rzecz Klienta, które związane są z nieodpowiednim korzystaniem z suchego lodu używanego do transportu Zamówienia.
10. Dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, właściwy jest Sąd ustalony w oparciu o przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).