Reklamacja i zwroty

Wadliwy transport

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta podczas odbioru, uszkodzenia tak przedmiotu transportu jak i jego opakowania, należy niezwłocznie dokonać spisania protokołu szkodowego. Obowiązkiem posiadania formularza protokołu szkodowego obarczony jest przewoźnik.
2. Protokół szkodowy winien w jak najszerszym zakresie oddawać rzeczywiste uszkodzenia Towaru bądź jego opakowania wraz z dokładnym wskazaniem na ich zakres oraz stan przedmiotu Zamówienia.
3. Klient nie posiadający statusu Konsumenta winien jeszcze w obecności przewoźnika zbadać Towar na okoliczność powstania jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie transportu jak również zaistnienia innych wad fizycznych, bądź prawnych przedmiotu Zamówienia.
4. Klientowi, o którym mowa w ust. 3 przysługuje 3-dniowy, liczony od dnia odbioru Towaru, termin na zbadanie go pod kątem występowania wad jawnych, które notyfikowane winny być Sprzedającemu w terminie 3 dni od ich wykrycia.
5. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę wyrządzoną Klientowi, o którym mowa w ust. 3, w związku z realizacją Zamówienia ogranicza się do wartości rzeczywiście powstałej szkody, bez uwzględniania utraconych korzyści.

Odstąpienie od umowy

1. W zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w związku z tym, że jej przedmiotem Zamówienia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia (art. 38 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta).

Rękojmia za wady

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym pozbawione są wad fizycznych oraz prawnych.
2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych, bądź prawnych Towaru, Sprzedający ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Konsumenta. Odpowiedzialność taka nie aktualizuje się względem innych podmiotów.
3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Konsument ma także prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo żądać usunięcia wady.
6. Zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, Konsument ma również prawo do żądania, wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy prawo do żądania usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwie albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedającego o wadzie Towaru drogą mailową na adres e-mail kontakt@ijem.p lub też korespondencyjnie na adres Sprzedającego tj. Warszawa (00-844), ul. Grzybowska 87.
9. Sprzedający udzieli odpowiedzi Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, przesyłając treść odpowiedzi na wskazany przez Konsumenta adres do korespondencji. W braku odpowiedzi Sprzedającego, uważa się, iż uznał on roszczenie Konsumenta za zasadne.
10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodność z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenie do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego tj. Warszawa (00-844), ul. Grzybowska
87. Zapłaconą przez Konsumenta Kwotę zamówienia Sprzedający przeleje na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez Strony innych form zwrotu Kwoty zamówienia.

12. Koszty dokonanej wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. Przysługujące Konsumentowi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. W powyższych terminach, Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej Towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
15. W terminach określonych w § 6 ust. 13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu Ceny z powodu wady fizycznej Towaru, a jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
17. Przepis ust. 16 stosuje się do postępowania mediacyjnego odpowiednio, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
18. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne Towaru stosuje się powyższe zapisy odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że bieg terminu, o którym mowa ust. 14 rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwo osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
19. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.